herb Nysy
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - NYSA
< kliknij tu albo naciśnij klawisz N
< kliknij tu albo naciśnij klawisz A
< kliknij tu albo naciśnij klawisz K
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - NYSA


O nas

Centrum Integracji Społecznej w Nysie zostało powołane przez Radę Miejską w Nysie w 2015 roku, a Wojewoda Opolski dnia 6 maja 2015 roku nadał status Centrum na okres 5 lat. Centrum Integracji Społecznej w Nysie rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2016 roku, natomiast podstawę prawną jego działania stanowi ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.

Podstawowym celem funkcjonowania CIS-u jest odbudowanie i podtrzymywanie u osób mających problemy na płaszczyźnie społecznej i zawodowej, zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formach: u pracodawcy, samozatrudnienia - pracy na własny rachunek lub w spółdzielni socjalnej.

Działania Centrum Integracji Społecznej skierowane są do osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Do głównych celów programu Centrum Integracji Społecznej w Nysie należą:

 • Usamodzielnienie osób mających problemy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym,
 • Wyprowadzenie w/w osób poza system pomocy społecznej,
 • Wsparcie uczestników w samodzielnym powrocie na rynek pracy,
 • Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
 • Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym

Referencje

Aktualności


Chrzest Polski

12-04-2023

Już niebawem, 14 kwietnia, przypada rocznica chrztu Polski. To ważne wydarzenie, które zaważyło na naszej historii, kulturze i tożsamości narodowej. Dlatego chcielibyśmy zachęcić wszystkich do uczczenia tego dnia, zarówno poprzez refleksję nad znaczeniem tego wydarzenia. i polskiej flagi w dniu rocznicy chrztu Polski to wspaniały sposób na wyrażenie naszej dumy z przynależności do narodu polskiego. To także piękny gest pamięci i szacunku dla naszej historii i tradycji. Dlatego też, zachęcamy wszystkich do wywieszenia flagi narodowej w dniu 14 kwietnia, jako wyrazu naszej pamięci i szacunku dla naszej historii i narodowej tożsamości. Pamiętajmy o naszej przeszłości i tradycji, by móc z dumą spojrzeć w przyszłość! Życzymy Wam wspaniałych obchodów rocznicy chrztu Polski!


Zbrodnia Katyńska

12-04-2023

Dnia 13 kwietnia, przypada rocznica zbrodni katyńskiej, jednego z największych dramatów w historii Polski i świata. 82 lata temu, w lesie katyńskim NKWD dokonało morderstwa na ponad 22 tysiącach polskich oficerów, urzędnikach, intelektualistach i przedstawicielach elit kraju.To wydarzenie zaważyło na losach Polski i Polaków, pozostawiając trwały ślad w historii naszego narodu. Dlatego, zapalamy znicze, by uczcić pamięć tych, którzy zginęli w Katyniu i innych miejscach zbrodni sowieckiej NKWD. Dlatego też, pamiętajmy o nich i oddajmy hołd ich bohaterskiej postawie. Niech ta rocznica będzie dla nas wszystkich czasem refleksji nad wartościami, którymi kierowali się nasi zmarli rodacy. Niech ich poświęcenie i ofiara przypominają nam o tym, jak ważne są wolność, niepodległość i godność dla każdego Polaka. Cześć ich pamięci!


INFORMACJA

06-04-2023

7 kwietnia 2023r. Centrum Integracji Społecznej w Nysie będzie czynne do godziny 12:00.


DAROWIZNA POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH S.A.
na zakup środków do walki z epidemią koronawirusa

1-09-2021

31 sierpnia 2021 r. do jednostek gminnych przekazane zostały środki ochrony osobistej i urządzenia niezbędne do zapobiegania i zwalczania skutków epidemii koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, zakupione dzięki darowiźnie otrzymanej z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Darowizna w wysokości 18 478,00 zł przeznaczona została na zakup dozowników sensorycznych, termometrów bezdotykowych, przenośnych lampy wiruso- i bakteriobójczych, urządzeń odkażających dokumenty, jednorazowych maseczek ochronnych i rękawiczek, płynów do dezynfekcji, mat dezynfekcyjnych oraz pleksi zabezpieczających.

Artykuły zostały przekazane na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nysie, jednostek podległych gminie realizujących zadania w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, jak i samych mieszkańców korzystających z tych usług. Beneficjentami są m.in. pracownicy i klienci Dziennego Dom Pobytu w Nysie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych, Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci, Klubu Integracji Społecznej), Klubów Seniora, Gminnego Centrum Wsparcia III Sektora oraz Centrum Integracji Społecznej w Nysie.

Zakupione środki ochrony osobistej oraz urządzenia pozwalają m.in. na:
 • bezpieczną realizację działalności statutowej Dziennego Domu Pobytu w Nysie (spotkania seniorów w grupach, wyjścia, prelekcje itp.),
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas sporządzania posiłków i dostarczania ich klientom Dziennego Domu Pobytu w Nysie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów Urzędu Miejskiego w Nysie oraz jednostek podległych,
 • realizację działań w ramach Klubów Seniora,
 • bezpieczną pracę Gminnego Centrum Wsparcia III sektora, w którym mieści się m.in.: Klub Rodzica, Centrum Streetworkingu i Inkubator Organizacji Społecznych,
 • bezpieczne prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej Centrum Integracji Społecznej w Nysie.


TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU (TPK)

31-05-2021


NARODOWY SPIS POWSZECHNY

16-05-2021


NARODOWY SPIS POWSZECHNY

16-04-2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

  Spisem objęte są:
 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

  Metoda obowiązkowa:
 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.
  Metody uzupełniające:
 • wywiad telefoniczny – wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.
  Zakres zbieranych danych:
 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.


PROBLEMY ALKOHOLOWE

06-10-2020

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Gmina Nysa realizuje następujące zadania z zakresu zdrowia publicznego:

 1. Centrum wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin – edycja 2020 – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zadanie prowadzone jest przez Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Izabela Mikulska. Celem zadania jest objęcie oddziaływaniami terapeutycznymi, psychologicznymi i prawnymi osób uzależnionych i ich rodzin z Gminy Nysa. Z usług Centrum mogą skorzystać osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi tj. od Internetu (mass media) i gier komputerowych (online i offline). Centrum obejmuje swym działaniem dzieci, młodzież i dorosłych. Centrum ściśle współpracuje z kuratorami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Centrum wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin działa w Nysie przy ul. Chodowieckiego 9, I piętro, w ramach zadania oferuje: pomoc psychologiczna – Izabela Mikulska, każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00, konsultacje terapeutyczne – Justyna Chrobak , każdy wtorek i piątek w godz. 14.00 – 18.00, pomoc prawna środy w godz. 15.00 – 16.00 (2 razy w miesiącu przez okres lipiec i sierpień po okresie wakacyjnym porady prawne będą raz w miesiącu).
 2. Uwierzyć w siebie - wsparcie dorosłych uzależnionych lub współuzależnionych – edycja 2020 - prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym pracy terapeutycznej z rodziną realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Parasol. Podstawowym założeniem programu realizującego zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dorosłych zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ukierunkowany jest na działania rozwijające poczucie społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec członków rodziny i lokalnej społeczności. Program ma również charakter edukacyjno-korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno-wspomagający dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne odbywają się będą przy ulicy Prusa 14, 48-300 Nysa w siedzibie Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Parasol. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu po 3 godziny, w godzinach 18.00 – 21.00, mają formę konsultacji osobistych lub telefonicznych. Konsultacji udzielają specjaliści: terapeuta uzależnień, socjoterapeuta, terapeuta behawioralny, psycholog, mediator, specjalista do spraw resocjalizacji.
 3. Uwierzyć w siebie - wsparcie młodzieży uzależnionej lub współuzależnionej - edycja 2020 - prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami, w tym zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców/opiekunów oraz praca terapeutyczna z całą rodziną realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Parasol. Podstawowym założeniem programu realizującego zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ukierunkowany jest na działania rozwijające u młodzieży poczucie społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców i wychowawców. Program ma również charakter edukacyjno-korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno-wspomagający dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
Zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne odbywają się przy ulicy Prusa 14, 48-300 Nysa w siedzibie Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Parasol. Spotkania odbywają się będą średnio 3 razy w tygodniu po 3 godziny, w godzinach 15.00 – 18.00, mają formę konsultacji osobistych lub telefonicznych.

Konsultacji udzielają specjaliści:

 • terapeuta uzależnień,
 • socjoterapeuta,
 • terapeuta behawioralny,
 • psycholog,
 • mediator,
 • specjalista do spraw resocjalizacji.


KORONOWIRUS

27-02-2020

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje informacje dotyczące postępowania na wypadek koronawirusa. W załącznikach przesyłamy więcej informacji.

Co musisz wiedzieć o koronawirusie.

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub
 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Dowiedz się więcej o koronawirusie

ZALECENIA

 • Często myj ręce
 • Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
 • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
 • Zachowaj bezpieczną odległość
 • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 • Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
 • Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
Chroń siebie i innych przed zachorowaniem.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

 • z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, lub
 • bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Maseczki

 • Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
 • Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
 • Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.”


PRACA DLA KSIĘGOWEJ/KSIĘGOWEGO

30-01-2018

Centrum Integracji Społecznej w Nysie, ul. Poznańska 3, zatrudni na stanowisko pracy - głównego księgowego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie - www.cis.nysa.pl w zakładce "BIP" . Termin składania zamkniętych ofert do dnia 31.03.2018 r. do godz. 10:30 - pokój numer 3.

Serdecznie zapraszamy.


PRZYPOMINAMY NASZĄ OFERTĘ SPRZĄTANIA NAGROBKÓW

26-02-2018

lpusługa sprzątaniacena brutto
1
 • usunięcie starych kwiatów i zniczy
 • umycie nagrobka
 • uprzątnięcie terenu wokół nagrobka
nagrobek pojedynczy
30 zł
2
 • usunięcie starych kwiatów i zniczy
 • umycie nagrobka
 • uprzątnięcie terenu wokół nagrobka
nagrobek podwójny
40 zł
3
 • porządkowanie grobu po pogrzebie
 • usuwanie wypalonych zniczy
 • selekcja kwiatów i wiązanek
35 zł
4dokumentacja fotograficznagratis
5dojazd na cmentarz na terenie Nysygratis


SPOTKANIE SIECIUJĄCE

16-12-2017

W dniach 14-15 grudnia 2017 r. Centrum Integracji Społecznej w Nysie organizowało spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej". Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli z całego województwa mogąc im przedstawić podmioty reintegracyjne funkcjonujące na terenie miasta i gminy Nysa."


Stroiki na święta

29-11-2017

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a my serdecznie zapraszamy do współpracy i zamawiania naszych pięknych wyrobów rękodzielniczych.


Podmioty ekonomii społecznej

18-10-2017

Centrum Integracji Społecznej w Nysie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu organizuje spotkanie - termin 27 października 2017 roku godz. 11.00, którego tematyka dotyczyć będzie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Swoją obecnością zaszczycą nas: Pan Marek Rymarz - zastępca Burmistrza Nysy oraz Pan Czesław Biłobran - Starosta Nysy. Zaproszenia skierowaliśmy również do radnych Nysy, wójtów, sołtysów oraz instytucji i osób, które mają wpływ na kształtowanie, rozwój oraz propagowanie ekonomii społecznej.


Stroiki na Święto Zmarłych

18-10-2017

Uczestnicy warsztatu rękodzielniczego przygotowują stroiki na Święto Zmarłych. Bardzo przykładają się do tego, aby stroiki zachwycały i różniły się od siebie zarówno kwiatem jak i kolorem. Różnorodność stroików pozwoli na to, że każdy znajdzie coś dla siebie. Baza naszych stroików jest znacznie większa, a my prezentujemy jej część.

Zapraszamy serdecznie do składania zamówień w siedzibie CIS oraz pod numerem tel. 77 506 50 50.


projekt EVEREST

05-10-2017

Nasi pracownicy CIS brali udział w pierwszym seminarium szkoleniowym, które odbyło się dnia 28 września 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu w ramach projektu „EVEREST – program etycznego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej.

Gra szkoleniowa w zakresie etycznego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, w której braliśmy udział, dała nam możliwość nabycia wiedzy oraz nowego doświadczenia. Z pewnością wykorzystamy to wszystko w naszym Centrum.


Wizyta studyjna

14-09-2017

W dniach 4-7 września 2017 r. miała miejsce wizyta studyjna, której celem było poznanie struktury i organizacji sytemu przedsiębiorczości społecznej wg wybranych kluczowych sfer rozwoju w Madrycie. Przedstawiciele władz miejskich oraz spółdzielni socjalnych w interesujący sposób przedstawiali specyfikę funkcjonowania tego sektora. Dla naszego Centrum doświadczenie to jest istotne, gdyż uczestnicy CIS mogą być potencjonalnymi założycielami spółdzielni socjalnej.


II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej

12-09-2017

2 września 2017 r. (sobota) wzięliśmy udział w II Opolskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbyły się w Głuchołazach. W targach wzięły udział organizacje społeczne, które na swoich stoiskach mogły zaprezentować swoją działalność - swoje wyroby, osiągnięcia i cele działalności. My także mieliśmy taką możliwość.


Wyjazd studyjny do kujawsko-pomorskiego

12-09-2017

„Centrum Integracji Społecznej w Nysie w dniach 22.08.2017 – 24.08.2017 r. uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu ekonomii społecznej.

Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem była Fundacja Otwarta Przestrzeń "Światłownia" w Bydgoszczy - na początku funkcjonowała jako Spółdzielnia Socjalna, z biegiem czasu przekształciła się w Fundację. Tworzą ją osoby niepełnosprawne, pełne nowych pomysłów i nie bojące się nowych wyzwań. Jest to przykład lokalnego potencjału kulturowego - jedyna taka w mieście kawiarnia, w której można na żywo posłuchać muzyki rzadko słuchanej w mediach. Kolejnymi podmiotami ekonomii społecznej, które odwiedziliśmy były:

 • Gospodarstwo opiekuńcze Państwa Zofii i Mariana Kulczyków w Bysławiu. Jest to rolnictwo zaangażowane społecznie. Podopieczni miło spędzają czas na rękodzielnictwie, spacerach, czytaniu książek - po prostu czują się jak w domu.
 • Spółdzielnia Socjalna Koronowianka. To przykład usług społecznych dla poszczególnych grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem. Dowiedzieliśmy się jak działa taka Spółdzielnia, jak powstawała, jakie świadczy usługi oraz jaką pomoc otrzymuje od gminy. Przy spotkaniu towarzyszył nam Zastępca Burmistrza Pan Bolesław Grygorewicz.

Wszelkie uzyskane informacje postaramy się wykorzystać w Naszym CIS.


Ekonomia społeczna w Wielkopolsce

04-08-2017

Podczas wizyty studyjnej w dniach 25.07.2017 r. – 27.07.2017 r., której celem było poznanie dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej - odwiedziliśmy Wielkopolskę. W trakcie trwania wyjazdu zwiedziliśmy wiele miejsc związanych z ekonomią społeczną m.in. firmy i spółdzielnie socjalne, np.:

 • Gospodarstwo Agroturystyczne "Jędrusiowa Chata" w Kocieniu Wielkim. To doskonały przykład rolnictwa społecznego, a odbywają się tu między innymi zajęcia reedukacyjne, terapeutyczne, hipoterapeutyczne. We właścicielach widać pasję, która jest determinowana ciężką pracą. Zatrudnionych jest 5 osób, a gospodarstwo ma około 20 hektarów i 20 miejsc noclegowych oraz wyborną kuchnię.
 • Spółdzielnia Socjalna PAIDI w Pleszewie. Centrum zabawy i nauki - sala zabaw dla dzieci. Opieka nad dzieckiem, korepetycje, warsztaty i zajęcia. To przykład lokalnego potencjału kulturowego.


Seminarium dla przedsiębiorców

27-07-2017

I Seminarium pt. Oferta kierowana do przedsiębiorców przez nyskie instytucje, okazało się strzałem w dziesiątkę, pomimo sezonu wakacyjnego. To co nas cieszy, to fakt, iż sala konferencyjna CIS - pękała w szwach. Przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy dopisali. Było ponad 60 osób. Wszystkie instytucje prezentujące swoje propozycje współpracy przekazały wiele interesujących i ważnych informacji - z punktu widzenia rozwoju firm.

Centrum Integracji Społecznej w Nysie miało również okazję przedstawić się przedsiębiorcom z terenu Nysy i nie tylko.

Podczas Seminarium zaszczycili nas swoją obecnością: Zastępca Burmistrza Nysy - Pan Marek Rymarz oraz Starosta Nysy - Pan Czesław Biłobran. Obaj Panowie zachęcali do współpracy zgromadzonych przedsiębiorców. Za udział w I Seminarium wszystkim serdecznie dziękujemy!

TVP 3 zamieściło informację z I Seminarium zorganizowanego przez Centrum Integracji Społecznej i Urząd Pracy w Nysie.

tutaj > Zapraszamy do oglądania.


Oferta dla pracodawców

13-07-2017

Serdecznie zapraszamy pracodawców na spotkanie, które odbędzie się 21.07.2017r. o godzinie 11.00 w Centrum Integracji Społecznej w Nysie przy ul. Poznańska 3. W trakcie seminarium przedsiębiorcy będą mogli uzyskać "informacje w pigułce" na temat oferty współpracy kierowanej przez nyskie instytucje. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

Zapraszamy serdecznie.

oferta dla pracodawców

Sala szkoleniowa do wynajęcia

02-06-2017

Centrum Integracji Społecznej w Nysie z przyjemnością wynajmie - firmom i osobom zainteresowanym - salę szkoleniową do przeprowadzania spotkań.
Chętnych prosimy o kontakt z Panią Ewą Kociołek - podinspektor w CIS - tel. 77 506 50 50.

Zapraszamy. Cena konkurencyjna :)


Relacja z festynu „Majówka z CIS”

31-05-2017

Na scenie wystąpili artyści z różnych grup wiekowych – wszystkie występy były rewelacyjne - dziękujemy!
Nie zabrakło również występu jednego z Naszych uczestników.
Atrakcjom i zabawom nie było końca :)
Czas dzieciom umilała postać bajkowa - Myszka Miki.

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

majowka majowka majowka majowka majowka majowka majowka majowka majowka majowka majowka majowka majowka

Majówka z CIS

30-04-2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich na "Majówkę z CIS", która odbędzie się w dniu 12.05.2017 r. przy ul. Poznańskiej 3. Przygotowaliśmy też sami piękne zaproszenia dla naszych gości. Swoją obecność potwierdziły delegacje z zaprzyjaźnionych CIS z Kłodzka oraz Polanowic. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Chociaż w naszym Centrum - pomimo deszczu - atmosfera jest gorąca, gdyż organizacja "Majówki z CIS" podgrzewa atmosferę.


Prace Uczestników

2-04-2017

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Nysie rozpoczęli prace nad ozdobami świątecznymi.

Przedstawiamy ich rezultat oraz ZAPRASZAMY do zamawiania :)

stroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroikstroik

Zapraszamy do współpracy z CIS

1-12-2016

Zachęcamy do współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Nysie. Przypominamy o atrakcyjnych ofertach cenowych dotyczących usług zarówno budowlanych jak i porządkowych. Cenniki dostępne w zakładce "cenniki" lub w siedzibie Centrum przy ul. Poznańskiej 3

Zapraszamy!!


Koordynator projektu

1-12-2016

Informujemy, że od dziś dalsze prowadzenie projektu Centrum pn. "CIS w Nysie - nowe miejsce reintegracji społecznej i zawodowej" przejmuje nowy Koordynator – Szymon Artwik. Siedziba biura oraz dane kontaktowe personelu projektu pozostają niezmienne.


Wieńce pogrzebowe

4-11-2016

Centrum Integracji Społecznej w Nysie rozszerza swoje usługi florystyczne o wykonywanie wieńców pogrzebowych. Wieńce są wykonywane na żywym świerku zarówno z żywych kwiatów jak i z kwiatów sztucznych - według życzeń klienta.

Serdecznie zapraszamy do zamawiania wieńców pogrzebowych :

77 506 50 50

77 506 50 53

sekretariat@cis.nysa.pl


Konferencja naukowa

13-10-2016

"Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie-podstawy pomocy medycznej. Delegacje profilaktyczne" - tak brzmiał tytuł konferencji naukowej, w której pracownicy CIS-u 12.10.2016 wzięli udział.

Konferencja odbyła się w sali widowiskowej Nyskiego Domu Kultury. Konferencja poprowadzili wybitni specjaliści w dziedzinie uzależnień - prof. Mariusz Jędrzejko, mgr Leszek Roszczenko oraz mgr Maciej Szczodrowski.

http://radio.opole.pl/100,173829,narkotyki-i-dopalacze-konferencja-w-nysie-fotdor


Nowy WARSZTAT RĘKODZIELNICZY

7-10-2016

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż Centrum Integracji Społecznej w Nysie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych uczestników CIS dnia 19.09.2016 utworzył nowy warsztat - RĘKODZIELNICZY - do uczestnictwa w którym serdecznie zapraszamy osoby chcące nauczyć się sztuki florystycznej pod okiem wykwalifikowanego instruktora reintegracji zawodowej z wieloletnim stażem. Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do siedziby Centrum do pokoju nr. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 lub o kontakt telefoniczny pod numerem 77 506 50 53.


Nowy projekt

1-08-2016

1 sierpnia 2016 roku ruszył nowy projekt Centrum "CIS w Nysie - nowe miejsce reintegracji społecznej i zawodowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Pani Kamila Kamińska.

W projekcie uczestniczy 10 osób w tym 4 kobiety i 6 mężczyzn. Program kończy swoją realizację 31 lipca 2017 roku.

Zrealizowane Projekty

Centrum Integracji Społecznej w Nysie od 1 sierpnia 2016 roku realizuje projekt „CIS w Nysie – nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Objętych wsparciem zostało 10 uczestników (4K, 6M), którzy w nyskim Centrum odbywają pracę w ramach dwóch warsztatów: remontowo-budowlanym z elementami brukarskimi oraz porządkowym z elementami pielęgnacji terenów zielonych.

Reintegracja społeczna i zawodowa odbywa się w projekcie poprzez wykonywanie prac w warsztatach, wsparcie psychologa i pracowników projektu: pracownika socjalnego, instruktorów warsztatów, doradcę zawodowego. Wszystkie prowadzone działania przyczynić mają się do zwiększenia szans i konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy oraz umożliwić im realny powrót na niego. Dodatkowo w ramach reintegracji społecznej oferujemy zajęcia integracyjne: kino, teatr, basen, itp.

Każdy z uczestników przejdzie też szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dotyczące zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej i podmiotów ekonomi społecznej.

Realizacja projektu potrwa do 31 lipca 2017 roku.

Preferencyjne warunki dla pracodawców zatrudniających uczestników CIS

Przedstawiamy możliwość przyjęcia pracownika na zasadach zatrudnienia wspieranego, które określa Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Zatrudnienie wspierane może być realizowane w formie skierowania do pracy na zasadach określonych w Ustawie, tj. po minimum 6 miesiącach uczestnictwa w CIS. Po tym okresie Powiatowy Urząd Pracy może skierować Uczestnika na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika do pracy u wskazanego we wniosku pracodawcy. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, ten zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a Urząd do refundacji części wypłaconego wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

 1. 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach;
 2. 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;
 3. 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach;

Symulacja kosztów zatrudnienia w ramach zatrudnienia wspieranego w roku 2017 dla pracownika otrzymującego wynagrodzenie na poziomie najniższej płacy krajowej (2000 brutto/miesiąc/pełen etat):

Całkowite koszty utrzymania pracownika (wraz z kosztami składek pracodawcy) = 2412,20 zł brutto
Czas trwania zatrudnienia wspieranegoKoszt pracodawcyRefundacja*
1. miesiąc1581,10 zł831,10 zł
2. miesiąc1581,10 zł831,10 zł
3. miesiąc1581,10 zł831,10 zł
4. miesiąc1747,20 zł664,90 zł
5. miesiąc1747,20 zł664,90 zł
6. miesiąc1747,20 zł664,90 zł
7. miesiąc1913,50 zł498,70 zł
8. miesiąc1913,50 zł498,70 zł
9. miesiąc1913,50 zł498,70 zł
10. miesiąc1913,50 zł498,70 zł
11. miesiąc1913,50 zł498,70 zł
12. miesiąc1913,50 zł498,70 zł

W związku powyższym, kolejnym krokiem ze strony potencjalnego pracodawcy jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem do CIS o skierowanie uczestnika do pracy u niego na zasadach zatrudnienia wspieranego.

* Refundacja części wypłaconego wynagrodzenia jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.20016, str. 5)

Warsztat remontowo-budowlany

Warsztat rękodzielniczy

Warsztat porządkowy i pielęgnacji terenów zielonych

Partnerzy

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wspópracujących oraz powiązanych z nami instytucji:


Kontakt

Centrum Integracji Społecznej w Nysie
ul. Poznańska 3
48-300 Nysa

Czynne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00

E-mail:
sekretariat@cis.nysa.pl

Telefon kontaktowy:
sekretariat 77 506 50 50

Centrum Integracji Społecznej w Nysie jest realizatorem projektu:
"CIS w Nysie - nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Centrum Integracji Społecznej w Nysie

48-300 Nysa, Poznańska 3
tel. 77 506 50 50,      mail sekretariat@cis.nysa.pl